Професия “Електротехник ” Специалност „Електрически машини и апарати”

Категория:

Възможности за реализация:

Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане,
изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Трета степен на професионална квалификация извършва дейности по изработка,
монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо
оборудване.
Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им.

Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява
електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на
електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни
дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и
ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за
експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа
електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини,
стандарти, справочна и каталожна литература.
Обучаваният трябва да:
 Подготвя работното си място
 Избира необходимите инструменти, материали и апаратура
 Извършва качествено шлосерски и електромонтьорски операции
 Извършва точни измервания на параметри, на електрически и неелектрически величини
с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности
 Спазва технологичната последователност при монтаж и демонтаж на отделни части и на
цялостното електротехническо оборудване.
 Извършва качествен монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по
зададени схеми
 Бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди
 Правилно отчита електрически и неелектрически величини