Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Възможности за реализация:
Обучението по специалността е съобразено с изискванията на фирмите от сферата на
хранителната промишленост, основани на съвместен ежегоден ситуационен анализ.

Обучението по специалността съчетава технически и технологични знания и умения и е
съобразено с европейските изиксвания. Ежегодна се извършва ситуационен анализ,
съвместно с фирмите от сферата на хранителната промишленост за качеството на
обучението и иновативните техники и технологии.
Обучаващите се подготвят за монтаж, експлоатация, диагностика, ремонт и поддръжка
на хладилна и климатична техника, както и за прилагането на хладилни технологии за
обработка, съхранение, транспортиране и увеличаване периода на годност на
хранителните продукти.
Обучението е традиционно за гимназията ни съчетание между хладилни технологии и
техника с включване на така необходимата климатизация, създаваща оптимални
условия на производство и обработка на различните видове храни и напитки, както и
осигуряваща комфорт в работна среда при отдих за обслужващия технологичните
линии човешки ресурс.

Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в
хранително-вкусовата промишленост може да работи в държавни, общински,
акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност хладилна техника и
технология и климатична техника. При упражняване на професията техник-технологът
по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-
вкусовата промишленост изпълнява трудови дейности по контрол и управление на
техническите съоръжения и по техническа безопасност на производствените процеси.

Техникът участва при тестване на апарати, съоръжения, инсталации и при въвеждането
им в експлоатация. Следи за правилното функциониране на техническите съоръжения,
поддържа технологичния режим на инсталациите по време на експлоатация и извършва
диагностика. В работата си използва техническа документация, работи с приложен
софтуер и интернет. Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и прави изчисления.
Техникът упражнява професионалната си дейност при спазване на изискванията за
пожарна и аварийна безопасност и за опазване на околната среда. Техникът работи в
екип и умее да организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите между
членовете на екипа при изпълнение на трудовите задачи. Провежда инструктажи и
участва в обучението на екипа. Отчита количеството и качеството на извършената
работа, като изготвя и попълва необходимата документация. Техник-технологът работи
в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни
газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност от
аварийни ситуации).
Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в
хранително-вкусовата промишленост работи със: суровини и материали (хранителни
продукти от животински и растителен произход, конструкционни, топло- и
хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества);
работни вещества (хладилни агенти, студоносители); с техническа документация
(специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация,
компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); основни и
специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна
апаратура и съоръжения; лични предпазни средства и работно облекло.