КУРСОВЕ

www.pier-burdio.com  гр. ПЛОВДИВ  БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57  0893 36 77 00   е-mail: pier.burdio@gmail.com

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  "ПИЕР БУРДИЙО"     

 

           Фермерите, които от 2015 г. работят по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., предупреждават от министерството на земеделието.

ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"       gsm. 0893 36 77 00

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com
гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

/бизнес сграда SPETEMA/

         Изключения се правят за земеделския стопанин е бил бенефициер по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013 г. и вече е представил документ за преминато обучение или е доказал наличие на опит.

          От министерството на земеделието припомнят, че към момента много от кандидатите не са представили документи за преминат курс по мярка 10 и курс по мярка 11.

          Те се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на кандидатстване. Стопаните могат да представят документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение, или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014-2020.

           Все пак фермерите, които работят по мярка 11 „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден до 31 декември 2016 г. от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните и да удостоверява биологично качество на продуктите.

         Признават се и документи за преминато обучение или документи, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013. Освен това от ДФ „Земеделие” приемат дипломи: за средно професионално или висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

         В случай че по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 е представен документ на името на упълномощено лице, кандидатът за подпомагане трябва да предостави актуално нотариално заверено пълномощно, което да е издадено до 31.12.2016 г. и да потвърждава, че и в програмния период 2014-2020 г. същото лице ще извършва агроекологичните или биологичните дейности в стопанството му.

          От ДФ „Земеделие“ предупреждават, че могат да прекратят ангажиментите си към бенефициерите, които не подадат документи, отговарящи на описаните изисквания и срокове. В тези случаи може да се наложи те да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

           За тези, които все още не са преминали нужното обучение по съответните мерки, не остава много време. За да спестите време в търсене на легитимен център за професионално обучение, можете да разгледате предложените курсове от НЗР – Национален Земеделски Регистър, или да се свържете с техен експерт на телефон    gsm. 0893 36 77 00   ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"      

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com    гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

 

 

Курс по Биологично земеделие

        За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „Биологично земеделие“   ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"       gsm. 0893 36 77 00     http://www.pier-burdio.com              е-mail: pier.burdio@gmail.com                                                                                    гр. ПЛОВДИВ     бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57   /бизнес сграда SPETEMA/

Обучителен курс по „Биологично земеделие“

         Обучение на тема „Биологично земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

Обхват на курса:

 • Проучване и опознаване на пазара
 • Законодателство при биологичното земеделие
 • Основи на биологичното земеделие
 • Сертифициране на производството от биологичното земеделие

Продължителност на курса:

 • Обучението на тема „Биологично земеделие“ е 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

 • Присъствена форма на обучение – провежда се в рамките на 3 дни по 6 учебни часа
 • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате на диск абсолютно всички нужни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по биологично земеделие, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати.
 • Предстоящи дати за обучение

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по биологично земеделие.

Често задавани въпроси:

Ще има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително. -   0893 36 77 00  курс по биологично земеделие и агроекология

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО” гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57                                            /бизнес сграда SPETEMA/

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com

Къде да търсим център за обучение по „Биологично земеделие“?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за присъствие на насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение - се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

 

 

 

Курс АГРОЕКОЛОГИЯ

         За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс.    Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по мярка 10 и мярка 214.

ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО" gsm. 0893 36 77 00 http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com
гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

/бизнес сграда SPETEMA/

                                                                                Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“

Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещо всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214.

Продължителност на обучението:

 • Продължителност на курса – 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

 • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате абсолютно всички учебни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по агроекология, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. Все пак знаем, че всеки земеделски стопанин е ангажиран и трудно може да намери времеви ресурс за присъствие.

 • 3 дневна присъствена форма – 6 учебни часа на ден.

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по агроекология.

Често задавани въпроси:

За коя мярка важи курса?
Агроекологичното обучение е задължително по мярка 10 и мярка 214.

 • Мярка 10 – „Агроекология и климат“

 • Мярка 214 – „Агроекологични плащания“

Какво ще научим от курса по агроекология?
От обучението по агроекология ще научите какви са изискванията за кандидатстване към всеки бенифициент по Мярка 10 от програмата по „Агроекология и климат“. Курсът ще ви даде насока при изготвянето на агроекологичен план, полезни съвети и стратегии, счетоводни подходи от развитието на всяка европейска ферма.

Ще има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително     -  0893 36 77 00 курс по биологично земеделие и агроекология

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО”

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com

гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57  /бизнес сграда SPETEMA/

Къде да търсим център за обучение по агроекология?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение.  0893 36 77 00         ЦПО „ПИЕР БУРДИЙО”                                                 http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com

www.pier-burdio.com  гр. ПЛОВДИВ  БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57  0893 36 77 00   е-mail: pier.burdio@gmail.com

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  "ПИЕР БУРДИЙО"     

 

           Фермерите, които от 2015 г. работят по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., предупреждават от министерството на земеделието.

ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"       gsm. 0893 36 77 00

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com
гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

/бизнес сграда SPETEMA/

         Изключения се правят за земеделския стопанин е бил бенефициер по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013 г. и вече е представил документ за преминато обучение или е доказал наличие на опит.

          От министерството на земеделието припомнят, че към момента много от кандидатите не са представили документи за преминат курс по мярка 10 и курс по мярка 11.

          Те се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на кандидатстване. Стопаните могат да представят документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение, или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014-2020.

           Все пак фермерите, които работят по мярка 11 „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден до 31 декември 2016 г. от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните и да удостоверява биологично качество на продуктите.

         Признават се и документи за преминато обучение или документи, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013. Освен това от ДФ „Земеделие” приемат дипломи: за средно професионално или висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

         В случай че по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 е представен документ на името на упълномощено лице, кандидатът за подпомагане трябва да предостави актуално нотариално заверено пълномощно, което да е издадено до 31.12.2016 г. и да потвърждава, че и в програмния период 2014-2020 г. същото лице ще извършва агроекологичните или биологичните дейности в стопанството му.

          От ДФ „Земеделие“ предупреждават, че могат да прекратят ангажиментите си към бенефициерите, които не подадат документи, отговарящи на описаните изисквания и срокове. В тези случаи може да се наложи те да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

           За тези, които все още не са преминали нужното обучение по съответните мерки, не остава много време. За да спестите време в търсене на легитимен център за професионално обучение, можете да разгледате предложените курсове от НЗР – Национален Земеделски Регистър, или да се свържете с техен експерт на телефон    gsm. 0893 36 77 00   ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"      

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com    гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

 

 

Курс по Биологично земеделие

        За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „Биологично земеделие“   ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО"       gsm. 0893 36 77 00     http://www.pier-burdio.com              е-mail: pier.burdio@gmail.com                                                                                    гр. ПЛОВДИВ     бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57   /бизнес сграда SPETEMA/

Обучителен курс по „Биологично земеделие“

         Обучение на тема „Биологично земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

Обхват на курса:

 • Проучване и опознаване на пазара
 • Законодателство при биологичното земеделие
 • Основи на биологичното земеделие
 • Сертифициране на производството от биологичното земеделие

Продължителност на курса:

 • Обучението на тема „Биологично земеделие“ е 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

 • Присъствена форма на обучение – провежда се в рамките на 3 дни по 6 учебни часа
 • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате на диск абсолютно всички нужни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по биологично земеделие, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати.
 • Предстоящи дати за обучение

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по биологично земеделие.

Често задавани въпроси:

Ще има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително. -   0893 36 77 00  курс по биологично земеделие и агроекология

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО” гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57                                            /бизнес сграда SPETEMA/

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com

Къде да търсим център за обучение по „Биологично земеделие“?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за присъствие на насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение - се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

 

 

 

Курс АГРОЕКОЛОГИЯ

         За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс.    Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по мярка 10 и мярка 214.

ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО" gsm. 0893 36 77 00 http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com
гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57

/бизнес сграда SPETEMA/

                                                                                Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“

Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещо всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214.

Продължителност на обучението:

 • Продължителност на курса – 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

 • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате абсолютно всички учебни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по агроекология, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. Все пак знаем, че всеки земеделски стопанин е ангажиран и трудно може да намери времеви ресурс за присъствие.

 • 3 дневна присъствена форма – 6 учебни часа на ден.

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по агроекология.

Често задавани въпроси:

За коя мярка важи курса?
Агроекологичното обучение е задължително по мярка 10 и мярка 214.

 • Мярка 10 – „Агроекология и климат“

 • Мярка 214 – „Агроекологични плащания“

Какво ще научим от курса по агроекология?
От обучението по агроекология ще научите какви са изискванията за кандидатстване към всеки бенифициент по Мярка 10 от програмата по „Агроекология и климат“. Курсът ще ви даде насока при изготвянето на агроекологичен план, полезни съвети и стратегии, счетоводни подходи от развитието на всяка европейска ферма.

Ще има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително     -  0893 36 77 00 курс по биологично земеделие и агроекология

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон  0893 36 77 00

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО”

http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com

гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57  /бизнес сграда SPETEMA/

Къде да търсим център за обучение по агроекология?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение.  0893 36 77 00         ЦПО „ПИЕР БУРДИЙО”                                                 http://www.pier-burdio.com         е-mail: pier.burdio@gmail.com